Одзе

12 декември 2017 Бр. 181 - Стр. 3 ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 3424. Врз основа на член Любимице акита-ину можно присвоить титул – Найси (фрейлина), Найсино, Одзе (принцесса крови.